Publicaties

Er wordt regelmatig om materiaal gevraagd op het gebied van ambulant jongerenwerk, accommodatiegebonden jongerenwerk of de combinatie van die twee: het brede jongerenwerkmodel.

Hieronder kun je een aantal publicaties en notities lezen of downloaden die ik in de loop van de jaren heb gemaakt. Ten aanzien van het ambulant jongerenwerk verwijs ik ook naar:

Hoeklijnen ambulant jongerenwerk, uitgegeven bij SWP ISBN: 90-6665-275-6

Eén van de middelen die we de afgelopen jaren hebben gemaakt om ( groepen ) jongeren te kunnen volgen, is de groeps- en locatiemonitor. Ik heb dat een aantal jaren geleden overgezet naar het werken met een kleurenkaart. De achtergrond van die kleurenkaart heb ik beschreven in:

Jongerenwerk in de Praktijk, Monitoring van groepen jongeren, J. Schellekens februari 2012

Die kleurenkaart is in maart 2010 vertaald in een webbased-programma door Saas Solutions onder de naam: Jongeren in kaart.  Het is een programma  waar jongerenwerkers hun gegevens op bij kunnen houden en waardoor het gemakkelijk wordt om binnen een organisatie allerlei gegevens te halen die van belang kunnen zijn om de jongerenwerkinzet op:

  • af te stemmen
  • plannen van aanpak
  • programma’s te bedenken
  • nieuwe signalen en trends te ontdekken, maar ook te
  • verantwoorden en
  • beleid te sturen etc.

Wellicht interessant voor jullie ( goede combinatiemogelijkheden voor het werk, uitwisseling tussen werkers, deskundigheidsbevordering etc.). Mocht je organisatie of de gemeente waarvoor je werkt daar interesse in hebben, dan kun je contact opnemen  info@jeugdenjongerenwerk.nl

Meer leeswerk

Jongerenwerk is geen survival of the fittest

Door goed te investeren in de begeleiding en sturing van straatwerkers/jongerenwerkers kun je niet alleen zorgen voor meer kwaliteit in het werken met jongeren, maar zeker ook voor meer kwaliteit voor de beroepskracht zelf. Misschien voorkom je wel vroegtijdige uitstroom of uitval door ziekte. Dat is dan ook een enorme winst, want elke jongerenwerker die burn-out gaat is teveel!

De samenleving is gediend met continuïteit in de kwaliteit aan de voorkant van de probleemontwikkeling en de voorkoming van maatschappelijke uitval. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor jongerenwerkers: zorg voor goede begeleiding!

De grote vergissing in het jongerenwerk: de Vertrouwensrelatie

Tijdens de BV Jong-JoU jongerenwerkdag op 23 januari 2013 in Utrecht- ontstond  een discussie over de vertrouwensrelatie die jongerenwerkers aangaan met jongeren. Daarbij bleek dat die relatievoering voor sommige jongerenwerkers een soort doel is en dat ze informatie van hun doelgroepen afschermen onder verwijzing naar die vertrouwensrelatie als een soort geheim-houdingsplicht: “Ik kan daar niets over zeggen omdat ik dan de vertrouwensrelatie met mijn jongeren schaad/schend”. Ik heb toegezegd daar een stuk over te schrijven:

De grote vergissing in het jongerenwerk de vertrouwensrelatie

Doelgerichte aanpak

Aan de hand van ontwikkelingen binnen de groepen, kun je kiezen voor doelgerichte plannen van aanpak door je team of in samenwerking met netwerkpartners ( wijkbeheer, politie, gemeente e.d.): Update groepen algemeen

De notitie Ambulant jongerenwerk is begin 1997 gemaakt als een soort kennismaking voor mensen die onbekend zijn met de werksoort: Ambulant jongerenwerk

De notitie Accommodatiegebonden jongerenwerk is begin 1997 gemaakt. Het is een beschrijving van de uitgangspunten voor activeringsgerichte jongerenwerkprojecten: Accommodatie gebonden jongerenwerk

Jongerenwerk met beleid ( maart 2000) komt voort uit een evaluatieverslag van een aantal projecten. Het is een beschrijving van de ontwikkeling van ( groepen) jongeren en de mogelijkheden om activeringsgericht en hulpverleningsgericht te werken. Het wordt veel gebruikt bij doelgroepkeuzes en beleidsontwikkeling: Jongerenwerk met beleid

De Coca Cola Company heeft ooit ten aanzien van beïnvloeding het volgende uitgangspunt geformuleerd: “het is gemakkelijker een 13-jarige te beïnvloeden dan een 30-jarige”. Daarmee wordt verwezen naar de grote overgangsfase waarin 13-jarigen zich bevinden. De Coca Cola Company lijkt er vanuit te gaan dat ze jongeren op die leeftijd een levenlang aan zich kunnen binden. Dit is ook een belangrijk uitgangspunt voor preventief jongerenwerk: Coca Cola Company

De laatste jaren worden er veel discussies gevoerd over de problemen in het jongerenwerk. Het gebrek aan nieuwe instroom, goed opgeleide jongerenwerkers en deskundig kader leidt tot een ware uitholling van het jongerenwerk. Er ontstaat zelfs een slag om het personeel zonder dat de werkelijke problemen van het jongerenwerk aangepakt worden. In 2001 schreef ik een stuk over ervaringsopbouw en – overdracht in het jongerenwerk en de mogelijkheden om jongerenwerkers in de praktijk op te leiden: Nieuwe lijnen in het jongerenwerk

Ik heb een aantal jongerenwerkdagen georganiseerd in Café Oud Brabant in Oosterhout. De handouts van de powerpoint-presentatie over breed jongerenwerk die ik daar heb gegeven, kun je hier downloaden: Presentatie jongerenwerk dag

“Van Macht kun je leren” Eindwerkstuk voor de V.O. in Nijmegen, 1985: over planmatig jongerenwerk volgens het breed methodisch model: activering van jongeren, kennis- en machtsoverdracht naar vrijwilligers in jongerencentra c.q. jongerenwerk.

Beoordeling: goed, met als aantekening: Een werkstuk methodiek dat kan dienen als lesmateriaal voor agogische beroepsopleidingen, maar ook voor de werkontwikkeling binnen welzijnsinstellingen. Wellicht een beetje gedateerd, maar wel de basis voor de verdere ontwikkeling van het brede jongerenwerk: Van macht kun je leren